Jump to Navigation

Вимоги до рукописів доповідей і виступів учасників Науково-практичної конференції «ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ З ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»

Дата публікації: 
16 Листопад 2017

Вимоги до рукописів доповідей і виступів учасників Науково-практичної конференції «Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності»,
присвяченої дослідженню наукової спадщини першого директора Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України КРАЙНЄВА Петра Павловича.

 
1. До друку приймаються раніше не опубліковані наукові доповіді та виступи українською та/або англійською мовою.

Зміст матеріалів наукових доповідей і виступів має відповідати предмету Науково-практичної конференції «Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності» та узгоджуватись із питаннями, які виносяться на розгляд учасників цього заходу:

 1. Теорія та історія судової експертизи з питань інтелектуальної власності в Україні.
 2. Наукова та судово-експертна діяльність Петра Павловича Крайнєва.
 3. Судова реформа та удосконалення судово-експертної діяльності в Україні.
 4. Судова експертиза у сфері авторського права та суміжних прав.
 5. Судова експертиза у сфері технічної творчості (винаходи, корисні моделі, промислові зразки).
 6. Судова експертиза комерційних (фірмових) найменувань і торгівельних марок.
 7. Економічні дослідження та експертизи у сфері інтелектуальної власності.
 8. Експертиза комп’ютерних програм, баз даних та телекомунікаційна під час вирішення питань у сфері інтелектуальної власності.
 9. Оціночна діяльність у сфері інтелектуальної власності.
 10. Шляхи розвитку та вдосконалення науки і освіти у сфері захисту інтелектуальної власності.

 
2. Рекомендована структура тез доповідей і виступів:

 • прізвище та ім’я автора (повністю), посада, науковий ступінь і вчене звання (за наявності), контактні дані автора;

 • прізвище та ім’я, науковий ступень, вчене звання та контактні дані наукового керівника (для аспірантів і магістрів);

 • назва доповіді або виступу;

 • вступ (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано дослідження даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена наукова доповідь чи виступ);

 • постановка завдання (формулювання цілей наукової доповіді чи виступу);

 • результати (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів);

 • висновки з дослідження та перспективи подальших розвідок у відповідному науковому напрямку;

 • використані джерела подаються в кінці матеріалів доповіді або виступу в порядку їх використання.

 
Посилання оформлюються згідно з ДСТУ 8302:2015, чинним з 1 липня 2016 року.

3. Технічні вимоги до оформлення до тез доповідей і повідомлень.

Тези доповідей і повідомлень мають бути набрані в текстовому редакторі Microsoft Word. Поля з усіх боків – 20 мм. Шрифт – Times New Roman 14, інтервал – 1,5.Посилання на використані джерела (за їх потреби) подаються безпосередньо в матеріалах доповіді чи виступу у квадратних дужках, із зазначенням порядкового номера джерела, під яким воно внесене до списку літератури, та через кому - конкретної сторінки. Кількість посилань не повинна бути надмірною – як правило, не більше 1-2 посилань.Обсяг доповідей судових експертів, патентних повірених, суддів, кандидатів і докторів наук – до 10 сторінок.
Обсяг виступів аспірантів і докторантів – до 5 сторінок.

4. Електронний варіант матеріалів доповідей і виступів для друку надсилається до 04 грудня 2017 року або надається судовому експерту Медведєвій Ларисі Вікторівні.
Тел. роб.: +38 (044) 592 14 01; e-mail: medv422@gmail.com.

5. Відповідальність за правильність оформлення, якість редагування та достовірність і науковість тез доповідей та повідомлень несе їх автор.
 
Оргкомітет Науково-практичної конференції зберігає за собою право залишити без розгляду матеріали доповідей і виступів, у випадку їх невідповідності вище встановленим вимогам, або через недотримання термінів подання встановлених матеріалів до розгляду.Головне меню 2

Ви надсилаєте повідомлення про такий текст:
Просто натисніть кнопку "Надіслати повідомлення". Також Ви можете включити свій коментар у повідомлення.