Jump to Navigation

Думка експерта: IP-суд в Україні – чекати лишилося ще не довго

Дата публікації: 
15 Січень 2019

Автор:
Владислав Леонідович Федоренко
Доктор юридичних наук, DrHb (доктор хабілітований наук правничих, ноострофікувався в Польській академії наук, Інститут наук правничих), професор, судовий експерт, заслужений юрист України, директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

IP-суд в Україні – чекати лишилося ще не довго
Судова реформа, започаткована в Україні в червні 2016 року з внесенням змін до Конституції України в частині правосуддя та прийняттям нового Закону України «Про судоустрій і статус суддів» змінила систему судової влади і принципи відбору на посади суддів судів загальної юрисдикції. Однією з новел судової реформи стало положення про формування Вищого суду з питань інтелектуальної власності, який експерти і ЗМІ іще називають «патентним судом» або ж «IP-судом».

Нині конкурс до Вищого суду з питань інтелектуальної власності в Україні виходить на фінішну пряму. Очікувано, що цей суд з запрацює в Україні в середині 2019 року.

Започаткування роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності є не модерним атрибутом численних реформ, а вимогою сьогодення. Україна не перший рік знаходиться серед держав світу, де найбільше порушують права на об'єкти інтелектуальної власності.

IP-суд об’єднає в собі першу інстанцію та апеляцію щодо справ стосовно об’єктів прав інтелектуальної власності. Вищою інстанцією залишиться окрема палата Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

На сьогодні момент триває конкурс і оцінювання професійних якостей кандидатів до спеціалізованого суду. 234 кандидати вирішили прийняти участь у конкурсі. 219 з них були допущені до нього Комісією. Спочатку було оголошено про посади для 21 судді. Але одразу виникли побоювання, що це занадто мало і нещодавно це число було збільшено до 30, з яких 9 - кількість штатних одиниць суддів Апеляційної палати цього суду. Серед такої великої кількості кандидатів – майже всі є діючими суддями та 19 кандидатів є патентними повіреними чи адвокатами.

Найбільшу тривогу в експертної спільноти і правової громадськості викликає значний, по-суті домінуючий відсоток участі в конкурсі діючих суддів та дуже широка юрисдикція нового суду. Нарікання учасників ринку власників об’єктів інтелектуальної власності викликає також відсутність у суддів, які беруть участь у конкурсі до  IP-суду, практичного досвіду розгляду таких специфічних справ, як спори відносно прав на об’єкти інтелектуальної власності. Адже більшість конкурсантів-суддів це діючі судді місцевих судів загальної юрисдикції, які ніколи не розглядали господарські чи цивільні справи щодо об’єктів інтелектуальної власності. 

Разом із тим, конкурсна конкуренція у 10 кандидатів на 1 вакантне місце до Вищого суду з питань інтелектуальної власності дає надію, що до цього суду будуть відібрані найбільш висококваліфіковані фахівці, спроможні швидко опанувати особливості судочинства у сфері захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності. Зменшення навантаження щодо кількості справ з питань інтелектуальної власності на одного суддю також покращить рівень «занурення» майбутніх судді IP-судів у відповідні справи.

В Україні нині не так багато справ щодо патентних спорів і інших спорів щодо об’єктів права інтелектуальної власності. Для прикладу, в середньому в рік суди розглядають біля двох сотень нових спорів стосовно торгівельних марок в Україні. Більшість із цих спорів розглядаються в Україні господарськими судами. Їх питома вага припадає на торгівельні марки (знаки для товарів і послуг), винаходи і корисні моделі, промислові зразки. Біля 30% відповідних спорів стосуються фармакологічних препаратів.

В умовах сьогодення кількість спорів у сфері інтелектуальної власності невпинно збільшується, оскільки зростає цінність інтелектуальної власності, яка в XXI ст. стає важливішою за гроші чи природні ресурси. Цьому також сприяє й активізація діяльності патентних повірених, інститутів громадянського суспільства, зокрема, профільних громадських організацій правників.

До того ж нині відбуваються зміни у законодавстві з інтелектуальної власності на шляху уніфікації вітчизняних норм з законодавством Європейського Союзу, в контексті реалізації Угоди про асоціацію України з ЄС. Тому, формування усталеної доктрини і судової практики стане першим завданням українського IP-суду. У майбутньому можна буде перейти до удосконалення меж його юрисдикції.

При формуванні та започаткуванні роботи IP-суду в Україні, очевидно, слід враховувати й досвід судово-експертної діяльності в сфері інтелектуальної власності. На сьогодні в Україні функціонує інститут судових експертів, передбачений Законом України «Про судову експертизу», процесуальними кодексами і іншими нормативно-правовими актами. Серед множини судово-експертних спеціалізацій (біля 80) самостійним видом судової експертизи є судова експертиза з питань інтелектуальної власності.

Атестовані судові експерти у сфері інтелектуальної власності працюють у Науково-дослідному центрі судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін’юсту та в інших державних судово-експертних установах Міністерства юстиції України, а також виступають самостійними суб’єктами судово-експертної діяльності – т.з. «приватні судові експерти». Судових експертів з питань інтелектуальної власності суди, а також сторони судового процесу активно залучають до справ щодо об'єктів прав інтелектуальної власності для надання незалежних і професійних висновків. На сьогодні ними напрацьовані методики і методичні рекомендації, цікавий практичний досвід проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності.

Водночас, кількість атестованих судових експертів (які працюють в державних судово-експертних установах, так і таких, які є приватними експертами), які реально проводять експертизи і експертні дослідження в Україні, з різних причин (низька зарплата, слабкі гарантії незалежності судових експертів etc), зберігається критично низькою. За різними оцінками – це близько 60-70 судових експертів. То ж, не зважаючи на існуючий у правовому середовищі міф про те, що «Вищий суд з питань інтелектуальної власності вб’є судову експертизу з питань інтелектуальної власності», вбачається, що рецепт успіху IP-суду і судової експертизи у сфері інтелектуальної власності в Україні полягає в їх плідній співпраці.

  Зокрема, прогнозоване підвищення рівня кваліфікації суддів IP-суду потягне за собою і необхідність більш високого експертного забезпечення спорів у сфері інтелектуальної власності. А підвищення швидкості та якості розгляду відповідних справ IP-судом – до більшої зацікавленості ініціювати такі справи сторонами, які захищають права на об'єкти інтелектуальної власності в Україні. Це, у свою чергу, зменшить активність порушників прав на об'єкти інтелектуальної власності, які не рідко керуються принципом – «Поки суд та діло ….».

Чи почне трансформуватись галузь охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності в Україні на зразкову – слідкувати за процесом можна починати вже за декілька місяців. Принаймні, судово-експертне середовище в сфері інтелектуальної власності очікую початок роботи нового Вищого суду з питань інтелектуальної власності зі стриманим оптимізом.
 
ENGLISH VERSION
 
Author:
Vladyslav Fedorenko
Doctor of Law, DrHb (Academy of Science of Poland), professor, forensic expert, Honored Lawyer of Ukraine, director of Scientific Research Centre for Forensic Examination on Intellectual Property under the Ministry of Justice of Ukraine

IP-court in Ukraine — coming soon
The Judiciary reform, launched in Ukraine in June 2016 with the introduction of amendments to the Constitution of Ukraine in the area of justice and the adoption of the new Law of Ukraine On the Judiciary and Status of Judges, changed the system of judicial power and the principles of selection of judges of courts of general jurisdiction. One of the novels of the judicial reform was the provision for the formation of the High Intellectual Property Court, also called the Patent court or IP – court.

Today, the competition to the High Intellectual Property Court in Ukraine is on the final stage. It is expected that this Court will become operational in Ukraine in mid-2019.

The start of the work of a specialized Court is not a modern attribute of numerous reforms, but it is a requirement today. Ukraine is in the list of countries where the rights to intellectual property objects are most infringed for many years.

IP court will act as the first instance and the appeal with the cases related to the IP rights. The separate chamber of the cassation commercial court as part of the Supreme Court will remain the highest intsance.

Today, the competition and evaluation of the professional qualities of candidates for a specialized court are ongoing. 234 candidates decided to take part in the competition. 219 of them were admitted to the Commission. Initially, there were announced positions for 21 judges. But after the fears that this number is too small, the number of positions was increased to 30, of which 9 – the number of staff units of the judges of the Court of Appeal. Among such numerous candidates, almost all judges are active and 19 candidates are patent attorneys or lawyers.

The prevailing percentage of active judges participating in the competition and very broad jurisdiction of the new court cause the greatest concern in the expert and legal communities. The complaints of market participants are also caused by the lack of practical experience of considering such specific cases as the disputes concerning the rights on the intellectual property objects in the judges who participate in the competition to the IP court. So, most of the judges are active judges of local courts of general jurisdiction who have never considered economic or civil cases concerning intellectual property objects.

At the same time, the competition of almost 10 candidates for 1 vacant seat to the High Intellectual Property Court gives a hope that the court will select the most highly skilled specialists able to quickly master the peculiarities of legal proceedings in the field of IPR protection. Reducing the burden on the number of IP cases per one judge will also improve the level of “immersion” of future judges of IP courts into relevant cases.

There are not so many cases of patent disputes and other disputes as to the IP objects in Ukraine. For example, courts are considering two hundred new trademark disputes annually. Most of these disputes are considered by the economic courts in Ukraine. Their share belongs to trademarks, inventions, utility models, and industrial designs. About 30% of the disputes are related to pharmacological agents.

However, nowadays the number of disputes is steadily increasing in the IP field, as the value of Intellectual Property, which has become more important than money or natural resources in the XXI century. This is also facilitated on the activities of patent attorneys, civil society institutions, in particular, profile public organizations of lawyers.

In addition, changes are currently taking place in the legislation on Intellectual Property on the way of unification of domestic norms with the legislation of the European Union, in the context of the implementation of the Association Agreement between Ukraine and the EU. Therefore, the formation of the established doctrine and court practice will be the first task of the Ukrainian IP-court. In the future, it will be possible to proceed to improve the framemarks of its jurisdiction.

In case of forming and launching an IP court in Ukraine, obviously, it should be taken into account the experience of forensic expert activity in the IP field. Today, in Ukraine there is an institute of forensic experts, which is regulated by the Law On Forensic Examination, procedural codes and other normative-legal acts. Among the range of forensic expert specializations (about 80), an independent form of forensic expertise is a forensic examination of IP issues.

Certified forensic experts in the IP at the Scientific Research Center for Forensic Expertise on Intellectual Property in the Ministry of Justice and in other state judicial-expert institutions of the Ministry of Justice, as well as act as independent entities of forensic expert activity — the so-called “Private Forensic Experts”. The courts, as well as the parties of the court process, actively involve the forensic experts on IP issues in order to provide independent and professional opinions. At present, they have developed methods and recommendations, an interesting practical experience of conducting expert examinations.

At the same time, the number of certified forensic experts working in the state forensic institutions and private experts, who actually carry out expert examinations and expert studies in Ukraine, for various reasons (low salary, weak guarantees of independence of forensic experts, etc.), is kept critically low. According to various estimates, it is about 60-70 forensic experts. Nevertheless, despite the existing myth in the legal environment that the “High Intellectual Property Court will kill the forensic expertise on intellectual property issues”, it is believed that the recipe for the success of the IP court and forensic expertise in the field of intellectual property in Ukraine is their fruitful cooperation.

In particular, the projected increase in the level of qualification of judges of the IP court will entail the need for a higher expert support of disputes in the IP field. And an increase in the speed and quality of consideration of relevant cases by the IP court will cause a bigger interest in initiating such cases by the parties protecting the IP rights in Ukraine. This, in turn, will reduce the activity of infringers of the IP rights, which are guided by the principle — “As long as the court will consider the case, it will not be more than one year...”

Will the branch of protection of rights on IP objects in Ukraine be transformed into an exemplary one — it will be possible to follow the process in a few months. At least, the forensic expert environment in the IP area awaits the beginning of the work of the new specialized High Court with restrained optimism.Головне меню 2

Ви надсилаєте повідомлення про такий текст:
Просто натисніть кнопку "Надіслати повідомлення". Також Ви можете включити свій коментар у повідомлення.